fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Koronawirus: co zawiera rządowa ustawa

Adobe Stock
Ponad 20 procedur zapobiegania zakażeniu wirusem Covid-19 przedstawił rząd do pilnego uchwalenia. Wkraczają ?w obecne zasady działalności gospodarczej.

Ustawa „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" na wejść w życie w lwiej części z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia- musi oczywiście wcześniej przejść całą procedurę parlamentarną.

Praca, żłobek lotnisko

Po pierwsze, ustawa dopuszcza pracę zdalną w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Po drugie, ustawa przewiduje zasiłki za czas zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Po trzecie, wprowadza zwolnienie z kontroli na lotniskach dla służb medycznych. Po czwarte, wprowadza możliwość wyłączenia prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Nowe uprawnienia władzy

Premier uzyska możliwość nałożenia na wniosek Ministra Zdrowia obowiązków na spółki lecznicze i samorządy, oraz wydawania poleceń innym podmiotom w tym przedsiębiorcom. Wojewoda z kolei zyska uprawnienie wydawania poleceń organom administracji, także samorządowej. Generalny Inspektor Sanitarny uzyska prawo wydawania decyzji, zaleceń i czynności zapobiegawczych lub kontrolnych różnym osobom prawnym. Polecenia podlegać będą natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia i nie będą wymagać uzasadnienia.

Co się tyczy przedsiębiorców, to zlecenia następować ma najpierw na podstawie umowy, ale w przypadku odmowy zawarcia umowy zastąpi je decyzja administracyjna. Polecenia te nie mogą jednak dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

Finansowanie

Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z COVID-19, udzielone przez placówki leczniczą finansowane będą przez NFZ z budżetu państwa. W przypadku poniesienia przez nie szkody, minister zdrowia jest obowiązany do jej naprawienia, a zadania te realizowane przez samorząd traktowane będą jako zlecone z zakresu administracji rządowej.

Co do zasady Skarb Państwa, organy samorządu oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19. Tak samo nie ponosi takiej odpowiedzialności zarządzający lotniskiem, dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy, w szczególności za brak możliwości przewozu.

W rezerwie wojsko i przemysł

Jeżeli użycie cywilnych sił i środków okazałoby się niewystarczające, Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody wydzielone pododdziały Sił Zbrojnych RP.

Rozszerzono też w rygory ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności przez przedsiębiorców, na zagrożenie zdrowia lub życia ludzkiego. Z kolei kategorię przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla obronności  rozszerzono na wytwarzanie i dystrybucję produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA