fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Koronawirus: epidemia nie zawiesza terminów w sprawach dotyczących informacji publicznej

Adobe Stock
Sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowią kategorię spraw pilnych, i nie podlegają zawieszeniu na podstawie tzw. ustawy covidowej.

Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (sygn. akt II SAB/Łd 12/20). Trafiła do niego skarga na bezczynność burmistrza w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Mieszkanka pytała m.in. o nagrody i premie wypłacone pracownikom urzędu miasta, a także awanse płacowe i stanowiskowe w latach 2017-2019. I podkreśliła, że do dnia sporządzenia skargi nie otrzymała wnioskowanej informacji publicznej ani pisma, które wskazywałoby termin, w jakim nastąpi udostępnienie tej informacji czy też decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę, burmistrz wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość, ewentualnie o oddalenie skargi w całości z uwagi na jej bezzasadność. Wyjaśnił, że aby udzielić wnioskowanej informacji konieczne są czasochłonne czynności o charakterze technicznym, co oznacza, że informacja będzie miała charakter informacji przetworzonej. Tymczasem mieszkanka wskazała okoliczności, które mogą uzasadniać wytworzenie informacji przetworzonej dopiero w skardze do WSA.

Czytaj także:

Jednocześnie burmistrz wskazał, iż z uwagi na art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, postępowanie w sprawie zostało zawieszone.

Wojewódzki sąd administracyjny uznał skargę za zasadną i stwierdził, że w dniu wniesienia skargi, jak i w dniu orzeczenia burmistrz pozostawał w bezczynności.

Zdaniem sądu stanowisko burmistrza, że z uwagi na treść art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy o COVID nie jest zobowiązany do rozpoznania wniosku skarżącej, było błędne. Jak wyjaśniono, zgodnie z tym przepisem w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, bieg terminów procesowych i sądowych w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Zwrócono jednak uwagę, że 14a ust. 4 i 5 ustawy wskazuje sprawy uznane przez ustawodawcę za pilne, których nie dotyczy wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów. Sprawami pilnymi są sprawy, w przypadku których ustawa określa termin ich rozpatrzenia przez sąd. Zaś zgodnie z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

– Z powyższego wynika, że sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej stanowią kategorię spraw pilnych, w stosunku do której wyłączona została regulacja z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID – wyjaśnił sąd.

Sygnatura akt: II SAB/Łd 12/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA