fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

FIRMA Prawo i podatki

Koronawirus. Kiedy firma może otrzymać pomoc od samorządu

Autor: Robert Gardziński
Wyjaśnienia minister rozwoju

Minister rozwoju wydała objaśnienia prawne w dotyczące form pomocy samorządów dla firm na podstawie tzw. Tarczy antykryzysowej. Wyjaśniła w nich 23 wątpliwości.

Niektóre przepisy Tarczy antykryzysowej budziły wątpliwości. Chodziło m.in. o zapisy dotyczące zakresu wsparcia udzielanego przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego.

Aby pomóc firmom, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz o wydanie objaśnień prawnych w tej sprawie. A dokładnie zapytanie dotyczyło przepisów art. 15zzze-15zzzg ustawy COVID-19.

Minister rozwoju odniosła się właśnie do aż 23 zagadnień podniesionych przez rzecznika MŚP. Obszerne i szczegółowe objaśnienia przekazane przez wiceministra Roberta Nowickiego dotyczą m.in. przesłanek udzielania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz organy stanowiące samorządu terytorialnego).

Rzecznik pytał np., czy wsparcie polegające na umorzeniu, odroczeniu terminu spłaty lub rozłożeniu na raty czynszów może być przyznawane zarówno na wniosek podmiotu, jak i z urzędu.

W odpowiedzi resort rozwoju podał m.in., że kompetencja organu wykonawczego, o której mowa w art. 15zzzg ust. 1 ustawy obejmuje indywidualne przyznawanie ulg na wniosek dłużnika uzasadniony jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Wskazał też, że możliwość udzielania ulg z urzędu ustawodawca przewidział tylko w przypadku podjęcia stosownej uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wiceminister wskazał także, na czym polega odstąpienie od dochodzenia od należności cywilnoprawnych oraz co należy rozumieć pod pojęciem pogorszenia płynności finansowej.

Co powinno się znaleźć we wniosku o pomoc?

Pytania rzecznika MŚP dotyczyły także elementów wniosków, okoliczności i dokumentów, jakie mają przedstawiać przedsiębiorcy.

W odpowiedzi minister rozwoju wskazała, że ustawa nie określa wzoru wniosku o przyznanie ulgi. – Powinien on jednak czynić zadość minimalnym wymogom co do formy pisma urzędowego. We wniosku powinno zostać precyzyjnie określone żądanie, zawierające wskazanie rodzaju ulgi oraz wykazane istnienie ważnego interesu po stronie dłużnika lub interesu publicznego, przemawiające odpowiednio za umorzeniem, odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem należności na raty – wyjaśnia Robert Nowicki.

Odpowiedzi minister rozwoju zawierają także wyjaśnienia dotyczące kwestii procedury odwoławczej.

Pismo zawierające szczegółowe wyjaśnienia Ministra Rozwoju dotyczące pytań rzecznika MŚP jest dostępne tutaj.

Źródło: firma.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA